Vyatka Horse


Vyatka Horse photo
Vyatka stallion, Udmurtia region
Photograph by ????. License: Public Domain.

FACTS